المان میدان ایٍثارگران

المان میدان ایٍثارگران

روح ایثارگر، تاب درنگ در قالب جسم را ندارد، همچنانکه کالبد وسعت احاطه  آن را در خود.

المان ایثارگران که وصف روح ایثارگر است متشکل از دو نوع سنگ می باشد. تراورتن خاکی رنگ به عنوان کالبد و مرمر سبز رنگ به عنوان روح ایثارگر که در طبقه اول ،روح به شکل عدسی مرمر در چارچوب سنگ تراورتن قرار دارد و در نهایت در طبقه پایانی ، روح تکامل یافته به شکل کره مرمر در یک چارچوب گسیخته شده در حال  خروج و عروج می باشد.